Rikolto in Vietnam

Chúng tôi hỗ trợ các nông hộ nhỏ trong khu vực Mê Kông cải thiện sinh kế. Chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững và an toàn thực phẩm.

Về chúng tôi

Tin tức và góc nhìn