Báo cáo năm

Năm 2020 đã qua...

Báo cáo năm 2020 - Thực phẩm nào cho tương lai?

Tìm hiểu thêm về các kết quả và hoạt động trên khắp thế giới của Rikolto thông qua các báo cáo năm

Rikolto's International Annual Report